Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-27 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

TANIMBOALOBOK’ANDRIAMANITRA ISIKA 
 
Ry Kristianina havana, tsy mitsahatra isika fa indrindra amin’izao volana oktobra volan'ny raozery izao hibanjinantsika miaraka an'i MASINA MARIA ireo misterin'ny famonjena antsika ka hahatonga antsika tokoa ho Kristy mpiara-belona amin'olona hitondra ny famonjena. Aoka tsy hadino koa fa ny volan’ny oktobra dia volan’ny Misiona, volan’ny Iraka. Tsy isika no nifidy izao alahady izao ho fanirahana antsika nahavita ny fijanonana faharoa, ny dingana faharoa amin’izao Sinaody faha-7 izao. Isaorantsika Andriamanitra satria na dia maro aza ny tsy lavorary dia am-panetren-tena ihany koa no anambarantsika fa nahavita dingana isika ka afaka milaza fa EOV EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIOMBONA MIARA-DALANA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA HO MISIONERA…[......]

ALAHADY FAHA-26 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

NY TOKY FITAKA, FA NY ATAO NO HITA 
 
Ry Kristianina havana, miditra amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fandalinam-pinoana isika satria ity herinandro ity no anatanterahantsika ny dingana faharoa amin’ny Sinaody ka ny lohahevitra halalinintsika dia ny hoe “FIANAKAVIANA EGLIZY KELY MIARA-MIARO NY TONTOLO IAINANA SY MIKOLOKOLO NY ZAVA-BOAARY”. Araka ny  averimberina dia ny volana septambra iny no volana natokana hivavahana ho an’ny fiovana’ny toetr’andro sy ny firotsahana bebe kokoa amin’ny fiarovana sy ny fanorenana ny Tranobe Iombonana. Amin’ny 4 Oktobra no hamaranantsika io iray volana io fa ny fiainana kosa mitohy indrindra fa ny vokatry ny Sinaody izao. Matetika isika no milaza fa tsy misy kisendrasendra fa asehon’Andriamanitra amintsika tokoa ny sitrany. Sitrany izao fanatanterahantsika ny Sinaody izao ary iombonantsika amin’ny Eglizy Erantany satria amin’izao volana oktobra izao no miatrika ny dingana faha-3 ny Sinaody any Roma ny solontena avy eran’izao tontolo izao tahaka ireo solontenantsika avy amin’ny lafy valon’ny diosezy. ....[.......]
 

ALAHADY FAHA-25 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

NY FIHEVITR’ANDRIAMANITRA TSY FIHEVITSIKA 

Ry Kristianina havana, amin'izao Alahady faha-25 mandavantaona, Alahady mamarana ny volana septambra izao dia asain'ny Eglizy isika hibanjina manokana ny anjara toeran'ny lahika eo anivon'ny fiainana andavanandro, Alahady antsoina hoe andron'ny lahika. Marina fa andron'ny lahika ny andro rehetra fa tian'ny eglizy asongadina handalinana sy handinihana ny anjara toerany androany izany hoe ny maha-Apostoly ny lahika eo anivon'izao tontolo izao. Ny lahika dia ireo miaina eo anivon'izao tontolo izao, amin'ny alalan'ny fiainany no anambarany ny Vaovao mahafaly ka hitondrany ny toe-panahy maha Kristianina araka ny vavakantsika momba ny fiantsoan'Andriamanitra. Tsara averintsika sy ampahatsiahivana amintsika : “Omeo apostoly lahika vonon-kamonjy ny namana izahay mba hampamirapiratra ny toe-panahy kristianina eran’ny tany rehetra, amin’ny fitiavam-bavaka, amin’ny fitiava-namana, amin’ny fandeferana omban-kerim-panahy, amin’ny asa sahanina, hampibaribary ny toe-tsainao Kristy mamelona azy”. ....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-24 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

IZAY MAMELA NO HAVELA  

Ry Kristianina havana, araky ny averimberintsika fa indrindra taorian'ny pantekôty ary amin'izao mandavantaona izao dia entanin'ny Fanahy Masina isika ka zary Kristy velona, Kristy mpiara-belona amin'olona ka isaky ny Alahady raha nahatsikaritra tsara isika dia misy toetra anankiray ao amin'i Kristy asongadina araka ny lohahevitra atolotry ny Eglizy hodinihintsika na koa toetra antitranterin'i Kristy ka hahatonga antsika ho mpianany tokoa sy hahatonga antsika ho mpiara-belona amin'olona eo amin'ny fiainantsika anivon'izao tontolo izao na dia tsy anisan'izao tontolo izao aza. Amin'izao Alahady mandavantaona faha-24 izao dia toetra anankiray izay azo lazaina fa takin'i Kristy ho an'ny mpianany satria tsy hoe nampianarin'i Kristy fotsiny fa niainany ary azo lazaina fa toetra hahafahantsika mampijoro, manorina ny Eglizy olona satria izany no tanjona ho antsika eo anivon'izao tontolo izao ho fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra......[.........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-23 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

NY KRISTIANINA TSY MIFAMPIJERY ARINA AN-TAVA


Ry Kristianina havana, tsy mitsahatra isika mamerimberina fa izao vanim-potoana mandavantaona dia fotoana hibanjina bebe kokoa ny toetran'i Kristy mba hanampy antsika ho kristianina satria ny teny hoe kristianina avy amin’i Kristy, hahatonga antsika ho Kristy Mpiarabelona, ho olon-dehibe amin’ny finoana. Io indrindra no tanjona tiantsika ho tratrarina amin’izao Sinaody izao ka entanina isika Jiaby hiroso lalindalina kokoa fa indrindra amin’izao dingana faharoa izao dia ny Fianakaviana Eglizy kely miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana. Ny fototry ny fandalinam-pinoana dia i Kristy ka ny toetrany no banjinintsika hahatonga antsika Kristy velona eo anivon’ireo manodidina antsika. Fanahafana an'i Kristy no iezahantsika, haka tahaka an'i Kristy isika amin'ny fiainantsika manontolo, amin'ny toetrantsika ka izay no iezahantsika hivelomantsika ny maha EOV antsika ka hahatonga antsika ho Eglizy Olo velomin’ny Batemy miombona miara-dalana mandray an-tanana ka irahina ho Misionera ho Tabernakla Velona. Ny toetra anankiray hafa indray no atolotry ny vakiteny amintsika androany.........[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Archidiocèse d'Antsiranana

EOV DIASPORA regroupe les originaires du diocèse d'Antsiranana résidant en Europe

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA - Archidiocèse d'Antsiranana

Ecoutez la Radio Faniry en ligne

Archidiocèse d'Antsiranana

Mission 2020 - 2021 Les prêtres du diocèse Antsiranana

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..