Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

17 Jiona 2018 - ALAHADY FAHA-11 TSOTRA - TAONA B

« Ny Fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy voa amin’ny tany » (Mk. 4: 26)

Ry Kristianina havana, araky ny efa voalazantsika tamin’ny Alahady lasa teo Alahady faha-10 tsotra mandavantaona, dia miditra amin’ny fotoana mandavataona isika taorian’ny fankalazana ny sakramenta masina. Ny fiverenantsika mankalaza ny Alahady tsotra mandavan-taona dia mampahatsiaro antsika fa tsy manam-pahataperana ny fitiavan’i Jesoa satria sady manolotra ny tenany ho antsika izy tamin’ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganan-ko velona no mitarika antsika ihany koa ho voavonjy ka mampianatra antsika izay mahakasika ny Fanjakan’ny lanitra. Fotoana hanohizantsika ny fandalinam-pinoana tokoa ny mandavantaona ka hibanjinantsika bebe kokoa ireo fiainan’i Kristy....[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

10 Jiona 2018 - ALAHADY FAHA-10 TSOTRA - TAONA B

NY FIANAKAVIANA MIADY AN-TRANO DIA TSY HAHARITRA

Tamin’ny Alahady lasa teo isika nankalaza ny Sakramenta Masina izay nanehoantsika ny finoantsika an’i Kristy nitsangan-ko velona sy eo anivontsika mandrakariva amin’ny alalan’ny sakramenta masina sy ny eokaristia ary izy miara-dàlana amintsika sy mamelona ary mitantantana antsika amin’ny alalan’ny teniny sy mamelona amin’ny alalan’ny tenany. Ny Alahady manaraka ny fankalazana ny sakramenta masina no mampiditra antsika amin’ny mandavantaona ka andalanantsika ny finoana mba hahatonga antsika ho Kristianina velona izany hoe Kristy velona eo amin’ny mpiara-belona amintsika isika na araka ny mahazatra isika no Kristy Mpiara-belona irahina hitondra ny vaovao mahafaly eo anivon’ny fiainantsika andavanandro. Izany no mahatonga antsika milaza matetika ny hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ZOMA FO MASIN'I JESOA - Taona B 2018

« Miderà an'ny Tompo, miantsoa ny anarany; torio amin'ny firenena ny asany lehibe, ataovy antso avo, fa tafasandratra ny anarany» (IZ. 12: 4)

raha tamin’ny Alahady lasa teo isika namakivaky ny tanàna naneho fa eo anivontsika tokoa Andriamanitra sy manambara ny finoantsika fa tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanintsika fa mpiara-belona amintsika. Mamelona antsika izy amin’ny vatany sy ny ràny anambarany fa be fitiavana tokoa izy. Izany fankalazana izany koa maniraka antsika ho Eokaristia eo amin’ny mpiara-belona amintsika. Isika izao no Eokaristia tahaka an’i Masina Maria nandeha namangy sy nanompo an’i Elizabeta rahavaviny, tahaka an’i Lucien Botovasoa olontsambatra nanolotra ny ainy noho ny fitiavany ny tanindrazany. Isika ihany koa amin’ny alalan’ny fanorenana Eglizy Olona Velona dia haneho ihany koa fa Eokaristia ny fiainantsika. Tamin’ny zomà teo no nankalazana ny Fo Masin’i Jesoa fa noho izy mpiaro ny diosezintsika dia ankalazaintsika izao Alahady izao ny fetin’ny FO MASIN’I JESOA ka ato amin’ny katedraly isika no mankalaza an’izany. .....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY NY VATANA AMAN-DRA MASIN’I KRISTY - TAONA B 2018

« Raiso, fa Vatako ity... Ary nolazainy taminy hoe: Rako ity, dia ny Ran’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny maro » (Mk. 14: 22, 24)

Maninona no asiana fety hankalazana ny vatana aman-dràn’i Kristy manokana aorian’ny Trinite Masina?

Fa satria tian’ny Eglizy ho tsapantsika sy hivelomantsika ny hoe tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanintsika fa mikolokolo sy mamelona antsika amin’ny alalan’ny vatana sy ny rany, izany hoe fitiavan-dehibe no asehon’Andriamanitra antsika. Izany no tian’Andriamanitra ambara amin’ny alalan’ny dia ambavaka na “procession” ataontsika. Fantantsika fa ny Eokaristia dia mampiray antsika ao amin’i Trinite Masina ary ao amintsika samy olombelona ary mampiray antsika amin’ny zava-boahary manontolo. Isanandro isika mankalaza ny Eokaristia fa androany asain’ny Eglizy asongandina manokana amin’izao Alahady fankalazana ny sakramenta masina izao. Koa hanambarantsika ny fiombonana amin’I Kristy ny fanaovantsika ny “procession” ary izany no ataontsika isaky mankalaza ny eokaristia, na manao kominio ara-panahy...[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY - TRINITE MASINA - TAONA B

« Koa mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova Batemy azy amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina » (Mt. 28: 19)

Amin’izao Alahady manaraka ny pantekôty izao dia antsoin’ny Eglizy hisondrotra lavidavitra kokoa isika dia ny hibanjina ny Trinite Masina (Ray, zanaka, Fanahy Masina) fototry ny fanorenana, izy no modely farantampony, izy no loharano nipoiran’ny fanorenana izany.
Ny lahatr’Andriamanitra tamin’ny voalohany dia isika ho fianakaviana iray ao aminy ka tsy mahagaga raha apetrak’Andriamanitra hatramin’ny voalohany ho modely amin’ny fiainana rehetra ny fifankatiavana, ny fiombonana, ny firaisan’ny Trinite Masina Ray Zanaka Fanahy masina. Samihafa izy ireo fa mitovy tanteraka, miray tanteraka, Andriamanitra tokana fa olona telo....[.......] 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FANOLORAN-TENA amin'i FO MASIN'I JESOA mpiaro ny diosezin'Antsiranana

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FAMINDRAMPO Anisan'ireo fototra dimy hiainana ny taona masina famindrampo ato amin'ny diosezy ny vavaka atao miaraka amin'i Papa François

Archidiocèse d'Antsiranana

Soutien des activités apostoliques et charitables du diocèse

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Communiqué de la conférence épiscopale malgache

Soyez miséricordieux comme le père !
Archidiocèse d'Antsiranana

HAFATRA HO ANAREO TANORA KATOLIKA ETO AM-PAMARANANA IZAO JMJ-MADA 8 NATAO TETO FIANARANTSOA NY 15-20 SEPTAMBRA 2015.

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..

"Loué sois-tu" ENCYCLIQUE DU PAPE

sur la sauvegarde de la création et écologique