Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FIAVAIANA FAHA_3 TAONA A22


Ianao va ilayho avy, sa mbola hafa no andrasantsika?

Ry Kristianina havana, mahavariana ny fandaharan’Andriamanitra fa mifanaraka tsara amin’izao Sinaody miara-dia tapany faharoa tanterahintsika izao. Izany tokoa mitohy hatrany ny diantsika mankany amin'ny Noely ary azo lazaina fa efa misasaka ny làlana.
Ny tenin'Andriamanitra dia efa mampitsinjo antsika sahady amin'izay andrasantsika amin’zay Noely izay amin'izao Alahady fahatelo fiaviana izao. Antsoina tokoa izao Alahady fahatelo izao ho “Alahadin’ny hafaliana” satria miverimberina matetika amin'ireo vakiteny androany ny resaka hafaliana, izay manentana antsika sahady amin'ny hafaliana entin'ny Noely. Izany koa no andrasantsika amin’izao dingana faharoa amin’ny Sinaody izao raha voahaja ny zavaboary maitso, mitondra fanantenana.
Hafaliana ny antsika raha mandray an'i Jesoa izay tonga eto anivontsika......[.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FIAVIANA FAHA-2 TAONA A 2022

 "Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny Fanjakan’ny lanitra.”

Ry kristianina havana, mitohy ny diantsika mamakivaky ny vanim-potoana manokana lehibe hiomanantsika amin'ny fahatongavan'ny Tompo. Amin'izao Alahady faharoa ny Fiaviana izao, ny vakiteny dia mampitodika antsika amin'ny modely anankiray dia i Joany Batista.
Raha nisy tokoa ny olona niomana sy nampiomana ny fiavian'ny Tompo dia i Joany Batista, izy no mpaminany farany ary tsy misy ny mpaminany lehibe toa azy hoy i Jesoa.
Ny mpaminany dia mandray ny sitrak'Andriamanitra sy manambara azy mba hiveloman’ny mpiara-belona araka ny sitrak’Andriamanitra. Araka izany dia lavitra ny fomba fiheveran’ny maro ny atao Mpaminany. Ho an’ny maro dia izay nahazo “fahasoavana manokana” sy mahafantatra ny ho avy. Tena manalavitra ny hevitry ny atao mpaminany io fisainany io......[.......]

  

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY 1 Fiavian'ny TOMPO - TAONA A "

"Koa aoka ary ho vonona koa ianareo, fa ho avy amin’ny ora tsy ampoizinareo ny Zanak’olona”


Ry kristianina havana, avy nankalaza ny famaranana ny Sinaody faha-7 tapany voalohany isika ka mbola mitamberina ao an-tsaintsika ireny fankalazana maro natao nankalazana an'izany ary miaraka misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny fahasoavana rehetra noraisintsika. Tsy tanjona anefa izy ireny fa indrindra araka ny voalazantsika hoe tapany voalohany fa dingana sarobidy amin’izao fiarahantsika dia, Sinaody, izao. Manao depart vaovao, hoy isika, ahafahantsika miroso lalindalina kokoa hahatonga antsika ho EOV, Eglizy Olo velomin’ny Batemy, miombona, miara-dalana, mandray an-tanana irahina ho tabernakla velona.
Ny fankalazana tokoa no mifarana fa ny fiainana azy dia manomboka amin'izao araka ny torolalana nosoritana amintsika ireny. Italahoantsika mandrakariva ny Fanahy Masina hahatonga antsika ho fianakaviana “eglizy kely” miara-mivavaka mandalina ny finoana......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-34 FANKALAZANA AN'I KRISTY MPANJAKA

“Lazaiko marina aminao fa anio dia hihaona amiko any am-paradisa ianao”.

Ry Kristianina havana, amin'izao Alahady, faha-34 mandavantaona izao, dia famaranana ny taona litorjika no sady ankalazan'ny Eglizy an'i Kristy Mpanjaka. Misy akony manokana ho antsika EOV eto amin’ny diosezy ity fankalazana an’I Kristy Mpanjaka ity satria omaly isika no namarana ny Sinaody tapany voalohany ka nanolorana an’ireo tolo-kevitra maromaro entina hanaovantsika TOROLALANA PASTORALY HIVELOMANTSIKA NY VAVAKA SY NY FINOANA KA HAHATONGA ANTSIKA HO EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIARA-DALANA MIOMBONA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA.
Miara-misaotra an’Andriamanitra isika fa tanteraka soa aman-tsara ny fifampitrahofana teto Vohemar. Samy nahatsapa isika fa fa Pantekoty vaovao ho antsika ka hirosoantsika hanao fiaingana vaovao : DEPART VAOVAO......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-33 MANDAVANTAONA D2022

HO AVY NY FARANDRO ARY HOTSARAIN’ANDRIAMANITRA ISIKA


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo isika dia nandinika bebe kokoa ny ho avy, fiainan-ko avy, ny fitsanganan-ko velona ary araka ny naverimberintska fa arakaraky ny fieretretantsika ny hoavy sy fiheverantsika ny fahafatesana no hamolavolantsika ny fiainantsika andavanandro. Raha ny fihevitr'izao tontolo izao no entintsika mamaritra ny fiainan-ko avy izany hoe ny fiafarana, ny fahalevonana dia tsy mahagaga raha manaraotra ity fiainantsika ity hanaovana ny rendrarendra rehetra. Ny fahendren'izao tontolo izao no mibaiko ny fiainantsika ka mahatonga ny fahafatesana manjaka amin'izao androntsika izao: ny herisetra, ny fitapitaka, ny lainga, ny herin'ny haizina izay manapotika ny aina ka ny fahafatesana no eo anivon'ny fiainantsika. Vantany vao mihaino radio isika na mamaky gazety na mijery fahitalavitra dia mahatsapa isika fa fahafatesana no hita matetika satria ny fahendren'izao tontolo izao no andrafetana ny fiainantsika......[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Archidiocèse d'Antsiranana

EOV DIASPORA regroupe les originaires du diocèse d'Antsiranana résidant en Europe

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA - Archidiocèse d'Antsiranana

Ecoutez la Radio Faniry en ligne

Archidiocèse d'Antsiranana

Mission 2020 - 2021 Les prêtres du diocèse Antsiranana

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FAMINDRAMPO Anisan'ireo fototra dimy hiainana ny taona masina famindrampo ato amin'ny diosezy ny vavaka atao miaraka amin'i Papa François

Archidiocèse d'Antsiranana

Soutien des activités apostoliques et charitables du diocèse

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Communiqué de la conférence épiscopale malgache

Soyez miséricordieux comme le père !
Archidiocèse d'Antsiranana

HAFATRA HO ANAREO TANORA KATOLIKA ETO AM-PAMARANANA IZAO JMJ-MADA 8 NATAO TETO FIANARANTSOA NY 15-20 SEPTAMBRA 2015.

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..