Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAROBIA NY LAVENONA TAONA B2024

Ny Rainao izay mahita ny miafina no hamaly soa anao.


Ry Kristianina havana, amin’izao Alarobia fanosorana lavenona izao no idirantsika amin’ny vanim-potoanan’ny Karemy. Efa fantantsika mianakavy fa mandritra ny 40 andro ny karemy izay fotoana atolotry ny Eglizy hiomanantsika amin’ny fankalazana ny misterin’ny Paka, Paka izay midika fandalovana (passage) ary ankalazantsika an’i Jesoa nandresy ny fahafatesana, maty izy kanefa nitsangan-ko velona. Izy no Fihavanantsika. Mampihavana an’izao rehetra
izao. Isika koa raha miara-maty amin’i Kristy amin’ny fahotana dia hiaraka hitsangana Aminy ka miditra amin’ny fiainam-baovao. Miala amin’ny fiainana izay tsy mendrika ny maha zanak’Andriamanitra isika ka miditra amin’ny fiainana maha-zanak’Andriamanitra. Vokatry ny SAFIDY nentin’ny FIOVAM-PENITRA MAHERY VAIKA (changement radical de comportement) ka mitondra antsika amin’ny NOUVEAU DEPART, FIAINGANA VAOVAO ka hahatonga antsika ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA. Izany no irintsika amin’izao Paka 2024 izao ..........[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny 

ALAHADY FAHA-6 TSOTRA MANDAVANTAONA B2024

Niala tamin-dralehilahy ny habokàna ka nadio izy.


Ry Kristianina havana, matetika averimberina amintsika fa tsy misy kisendrasendra ao amin’Andriamanitra fa asehony amintsika ny fitiavany ka anjarantsika ny manana masom-pinoana, sofim-pinoana handray hizara ary hampiely ny Vaovao mahafaly ambarany amintsika dia ny fitiavany.
Androany ao anatin’izao taonan’ny vavaka, fiomanana amin’ny taon-jobilin’ny fanantenana amin’ny Taona 2025 izao no miaraka mankalaza ny andron’ny marary. Ny 11 février no natokan’I Papa Md Joany Paoly II, efa 32 taona lasa izay, ho andron’ny marary. Maninona no nisafidy ny 11 febroary ankalazana an’i Masina Maria “Notre-Dame de Lourdes” izay niseho tao Lourdes (Frantsa) efa 160 taona mahery lasa izay ho andron’ny marary? Ny antony dia tsotra : Toerana fanaovan’ny marary pelerinajy. Maro izy ireo no tonga ao Lourdes, maro ireo izay maniry ny ho sitrana amin’ny aretina ananany sady mino ny vavaka ataon’i Masina Maria ho azy ireo ......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-5 TSOTRA MANDAVANTAONA B2024

“Nanasitrana olona maro nararin’ny aretina samihafa Izy” Mk. 1, 29-39


Ry Kristianina havana, tamin’ny 02 febroary isika nandinika sy nandalina mikasika ny jiro masina izay tsy iza fa I Jesoa satria Izy no Fahazavana ary isika vita batemy voatokana na relijiozy na tsia, izany hoe isika EOV MISIONERA JIABY VITA BATEMY KA IRAHINA zary Kristy mpiara-belona amin’olona. Isika no fahazavana amin’izao andro iainantsika izao, isika no modely ho an’ny mpiara-belona amintsika fa indrindra amin’izao fotoan-tsarotra diavintsika izao. Mila “repères” ny olona satria very “fanahy mbola velona”, very “identité” noho izao krizy marolafo manjo antsika izao. Izany no mahatonga manatanteraka an’izao Sinaody faha 7 izay eo amin’ny fijanona faha 3 isika ary ao anatin’izany mba hampan-dreheitra ny fontsika tahaka ireo Mpianatra tany Emaosy dia miroso amin’ny fivahianina masina lehibe isika amin’ny fanatanterahana ny KONGRESY EOKARISTIKA NASIONALY KEN 2024. Taonan’ny vavaka rahateo ity taona 2024 araka ny nanokafan’I Papa azy tamin’ny Alahadin’ny Tenin’Andriamanitra teo. Nanasa antsika izy mba ho taona hanaovana pelerinajy manomana ny taon-jobilin’ny Fanantenana amin’ny 2025 ka hiantsoana antsika jiaby ho mpivahin’ny Fanantenana......[.......]

 

Tsindrio eto hhihaino ny toriteny

02 FEBROARY - Fankalazana manetriketrika NY NANOLORANA NY TOMPO

Ankehitriny, ry Tompo, vao alefanao am-piadanana araka ny teninao ny mpanomponao,fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao


Ry Kristianina havana, izao 02 febroary izao no ankalazantsika ny nanolorana ny Tompo tao an-tempoly izay antsointsika hoe fetin'ny Jiro masina. Fanamasinana ny jiro masina, izay mahatonga antsika rehefa manomboka ny Eokaristia manao procession mitondra ny jiro ao amin'ny Eglizy. Nefa tsara ny mampahatsiahy ary efa naverina matetika amintsika fa tsy manao "théatre" na fampisehoana isika raha manao izany fihetsika izany fa litorjia, izany hoe asan'Andriamanitra ka mivelona izay ankalazaintsika isika. Tsy hoe mahatsiaro fotsiny fa noho ny asan'ny FANAHY MASINA ao amintsika dia sady mankalaza no mahatsiaro isika ka mivelona an'izay ankalazaina.
Androany dia mahatsiaro ny nanolorana ny Tompo tao an-tempoly isika, raha ny marina kokoa dia Izy no nanolotra ny tenany, Izy ilay fahazavana ka izany no mahatonga antsika androany maneho an'izany amin'ny alalan'ny fitondrana ny jiro miditra ao an-deglizy.
tsara ihany koa ny mampisongadina fa mbola fisehoan’ny Tompo ny fankalazana anio satria ny jiro manilo ny fiainantsika dia I Jesoa.....[....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-4 TSOTRA MANDAVANTAONA B2024

« Fantatro raha Ianao, dia ilay Masin’Andriamanitra » (Mk. 1: 24)


Ry Kristianina havana, mitohy ny fandalinam-pinoantsika amin’izao vaninandro mandavantaona izao hivelomantsika ny “départ vaovao” hirosoantsika tsikelikely mankany amin’ny Kongresy Eokaristika Nasiônaly KEN 2024. Mahaiza àry isika manararaotra mandinika ny anjara toeran’ny Eokaristia amin’ny fiainantsika ka ho tanteraka amin’izay ny teny faneva mba tsy ho slogan fotsiny : “FIHAVANANA MANASITRANA AN’IZAO TONTOLO IZAO… MPIRAY TAMPO IANAREO JIABY “ …. Ka raha tohizantsika amin’ny tapany faha-3 ny Sinaodantsika faha-7 MIFAMPITSIMBINA MIFANASOA MIKAJY NY SOA IOMBONANA satria EGLIZY OLO VELOMIN’NY BATEMY MIARA-DALANA MIOMBONA MANDRAY AN-TANANA KA ZARY MISIONERA TABERNAKLA VELONA.....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Archidiocèse d'Antsiranana

EOV DIASPORA regroupe les originaires du diocèse d'Antsiranana résidant en Europe

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA - Archidiocèse d'Antsiranana

Ecoutez la Radio Faniry en ligne

Archidiocèse d'Antsiranana

Mission 2020 - 2021 Les prêtres du diocèse Antsiranana

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..