Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANKALAZANA NY NAHATERAHAN'NY MPAMONJY

Tonga nofo ny Teny ary nonina tety amintsika.


Ry Kristianina havana, an-kafaliana sy an-karavoana tokoa ny anolorana ny fiarahabana sy ny firarian-tsoa ombam-bavaka ho antsika ao anatin’izao fankalazana ny Noely izao. Arahabaina isika oloaraiky jiaby tratrin’izao Noely izao. Arahabaina isika EOV MISIONERA VITA BATEMY IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA. Matoa eto anivontsika i Jesoa amin’izao Noely izao dia satria hanavao ny zava-drehetra nikorontana, hitondra aina sy fivelomana, raha isika olombelona tratry ny fahotana tamin’ny fototra ary voasariky ny fakam-panahy ka mifanapotika dia miantso antsika àry Izy Andriamanitra amin’izao Noely izao hanokatra ny fontsika handray an’i Jesoa eo amin’ny fiainantsika mba ho ivon’ny fianantsika Izy, mba ho génération mpanorina tokoa isika sy ho mpandavorary, hitoetra ao Aminy tokoa isika ary Izy hitoetra amintsika dia hamokatra be isika ary ho feno ny hafaliantsika. Raha Izy mitoetra eo amintsika dia hamokatra be isika. Matoa ny fiainantsika izao tsy mamokatra dia satria tsy mitoetra ao amintsika i Kristy ilay Mesia tonga eto anivontsika......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA EFATRA FIAVIAN'NY TOMPO TAONA B2023

« Aza matahotra, ry Maria, fa sitrak’Andriamanitra ianao, ka hiteraka Zazalahy, ary Jesoa no hataonao Anarany » (Lk. 1: 30)


Ry Kristianina havana, Alahady faha-efatra amin’ny Fiaviana izao Alahady mialoha ny fankalazana ny Noely izao. Noho izany, antomotra dia antomotra ny fankalazantsika ny nahaterahan’ny Tompo. Ary tsy vita ny hoe antomotra fa anio hariva ny fankalazana ny sasankalina. Faly sahady isika mifampiarahaba fa samy tonga soa aman-tsara amin’izao androm-pahasoavana izao.
Tsy afenina fa araka ny naverimberintsika dia Fiaviana manokana ity Avent ity noho ny fiomanantsika amin’ny fijanonana faha-3 amin’ny Sinaody faha-7 ary amin’ny fiatrehantsika ny Kongresy Eokaristika Iombonan’ny Nosy KNE 2024. Nanomana tokoa isika araka izany mba hivelomantsika ireo lohahevitry ny Fijanonana faha-3 izay mifameno tanteraka amin’ny KEN 2024 izany hoe : FIHAVANANA HANASITRANA AN’IZAO TONTOLO IZAO MPIRAY TAMPO ISIKA JIABY KA VONONA HIFAMPITSIMBINA HIFANASOA HIKATSAKA MANDRAKARIVA NY SOA IOMBONANA.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHAROA FIAVIAN'NY TOMPO TAONA B 2023

« Dia niseho tany an’efitra i Joany Batista nitory batemim-pibebahana ho famelan-keloka » (Mk. 1, 4)


Ry Kristianina havana, raha tadidintsika tsara tamin’ny Alahady lasa teo izay nanombohantsika ny Fiaviana dia nantintraterintsika fa mitaky toe-panahy ny fiainana ny Fiaviana izay manana fomba fisehoana telo. Ny voalohany dia izay niainana tamin’ny fiandrasana ny Mesia izay ankalazaintsika amin’ny Noely ny fahatongavany. Rehefa miresaka ny hoe fankalazana isika, noho ny asan’ny Fanahy Masina, dia sady mahatsiaro no entanin’izany Fanahy izany ka mivelona ny fiomanana ny fahatongavana. Izany no antony anoloran’ny Eglizy an’izao vanim-potoanan’ny Avent na Fiaviana izao mba hamelombelona sy hivelomantsika ary hidirantsika amin’ny fahatongavan’ny Mesia.......[..........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY VOALOHANY FIAVIAN'NY TOMPO TAONA B2023

« Mitandrema, miambena, ary mivavaha, fa tsy fantatrareo izay hiavian’ny fotoana » (Mk. 13: 33)


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo no nankalazantsika tamin’ny fomba manetriketrika an’i Kristy Mpanjakan’izao rehetra izao, Mpanjaka tokoa i Kristy fa tsy araky ny hevitr’izao tontolo izao satria ny mpanjakan’izao tontolo izao dia mpanjaka mitady voninahitra, mirehareha, mamoritra aza rehefa tsy mitovy hevitra aminy. I Jesoa kosa Mpanjaka mikolokolo, manompo, manasoa antsika sy mitondra antsika amin’ny fiainana maha-zanak’Andriamanitra hahitana fivelarana marina. Izy izay Mpiandry ondry tsara mahafoy ny ainy ho an’ny ondriny ary dia izany no modely ho an’ny mpanjaka rehetra sy ny mpitondra rehetra na ara-nofo na ara-panahy, ho an’izay manana andraikitra rehetra. Nifampiarahaba isika tamin’ny fankalazana an’i Kristy Mpanjaka satria famaranana ny taona litorjika izany......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FAHA-33 TSOTRA MANDAVANTAONA A2023

AHAZOANA HASAMBARANA NY MIASA AMIN-KERIM-PO

 
Ry Kristianina havana, efa voalazantsika tamin’ny alahady lasa teo fa ankoatry volana novambra volana ahatsiarovana ireo havantsika nialoha lalana antsika dia efa mamaramparana ny taona litorjika isika ka tsy mahagaga raha ireo vakiteny atolotry ny Eglizy amintsika dia entina hanampy antsika handinika ny fiafaran’ny fiainantsika satria isika izay nohariana dia misy fiafarany hoy isika tamin’ny farany. Noho izany hanomana an’izany farany izany no irin’ny Eglizy ampianarina antsika amin’ny alalan’ireo vakiteny arosony amintsika amin’izao Alahady faha-33 mandavantaona izao mba hanampy antsika bebe kokoa ho Kristy mpiara-belona amin’ireo manodidina antsika, mba ho EOV tokoa isika ho EGLIZY VELONA VELOMIN’NY BATEMY MIOMBONA MIARA-DALANA MANDRAY AN-TANANA IRAHINA HO MISIONERA HO TABERNAKLA. Aoka hazava amintsika ilay teny averimberintsika ary nolazaintsika, aoka tsy ho slogan fa tena iainana : ANIO NY HO AVY FA TSY AMARAY.....[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Archidiocèse d'Antsiranana

EOV DIASPORA regroupe les originaires du diocèse d'Antsiranana résidant en Europe

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA - Archidiocèse d'Antsiranana

Ecoutez la Radio Faniry en ligne

Archidiocèse d'Antsiranana

Mission 2020 - 2021 Les prêtres du diocèse Antsiranana

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..